Monday, March 11, 2024

Typical Neo-Bolshevik response...